Göm menyn

Stipendier för studenter och doktorander vid campus Norrköping

Här presenteras stipendier som av olika aktörer delas ut specifikt till studenter och doktorander vid campus Norrköping. Ansökningsförfarandet är detsamma för samtliga stipendier medan urvalskriterierna varierar. Läs mer om respektive stipendium längre ner på sidan. Ansökningsperioden 2022 är mellan 21 september och 21 oktober.

Hur söker jag?

Din ansökan skickas med e-post till ann-christin.noren@liu.se

Hela ansökan ska skickas som ett och samma PDF-dokument. Lägg samman de olika delarna av ansökan och skapa en samlad PDF. Detta är ett formellt krav och om din ansökan innehåller flera dokument kommer den att skickas tillbaka med uppmaning om att göra om den. Ansökan får totalt innehålla max 10 sidor.

Ansökningsperiod 2022

Ansökningsperioden för 2022 är 21 september till 21 oktober.
Utfall meddelas 9 november.

Vad ska ansökan innehålla?

  • Namn på stipendiet du söker
  • Redogörelse för varför just denna ansökan borde beviljas (enligt respektive stipendiegivares kriterier, max 5 000 tecken)
  • CV (max två A4 sidor)
  • Studieresultat (Ladokutdrag)
  • Eventuellt andra meriter som du tycker är viktiga för urvalet

Vad händer efter ansökan?

Beslut om tilldelning av stipendier fattas av en grupp utsedda representanter för Linköpings universitet, campus Norrköping. När beslut är fattat meddelas varje sökande om utfall för sin egen ansökan. Läs gärna mer om tidigare stipendieutdelningar här.

En slutredovisning av vad stipendiet har använts till ska lämnas in till stipendiegivaren senast 1,5 år efter utdelningen.

Norrköpings kommuns stipendium

Vem kan söka?

Sökande ska studera eller arbeta vid filosofiska fakulteten eller inom området för utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet, campus Norrköping. Även sökande som avslutat utbildningen eller forskningen föregående läsår och som söker för insatser gjorda under sista läsåret av sin utbildning/forskning kan tilldelas stipendiet.

Kriterier för urval

Stipendiet delas ut till studerande eller doktorander vid filosofiska fakulteten eller inom området för utbildningsvetenskap, Linköpings universitet, campus Norrköping, som i eller genom sina studier eller forskning bedöms ha gjort goda insatser för Norrköpings utveckling och/eller för kommunal verksamhet i Norrköping. Stipendiet kan också delas ut för pågående eller planerade studier inom dessa områden.

Stipendiets storlek

Total stipendiesumma är 25 000 kronor som kan delas mellan högst fem sökande.

Norrköpings Polytekniska förenings stipendium

Vem kan söka?

Stipendiet riktar sig till studenter och doktorander vid LiU campus Norrköping. De sökande ska ha en teknisk inriktning på sin utbildning och bör tillhöra någon av följande kategorier:

Studenter och doktorander vid Tekniska fakultetens utbildningar i Norrköping. Även doktorander med tvärvetenskaplig inriktning om aktuellt projekt har ett kvalificerat teknikinnehåll, eller studenter vid lärarutbildningen om projektet är kopplat till teknikundervisningen i skolan.

Kriterierna säger att stipendiet ska främja vetenskaplig forskning och lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning inom tekniska ämnesområden. Främjandet av dessa ändamål skall företrädesvis ske genom att stiftelsen lämnar stipendier till studenter vars studier bedöms vara speciellt framgångsrika alternativt vars examensarbeten bedöms ha särskilt tekniskt/vetenskapligt värde. Understöd kan även ske genom forskarstipendier och bidrag till teknisk vetenskaplig litterär produktion.

Ytterligare kriterier

Den som får ett projektstipendium ska i dokumentationen av projektet ange att det har sponsrats genom ett stipendium från Norrköpings Polytekniska Förening (NPF).
I vissa fall utbetalas halva stipendiebeloppet först efter prefektgruppens beslut om stipendiater och resterande belopp efter det att NPF godkänt en skriftlig redogörelse för hur stipendiet har använts. Stipendiaten ska då i efterhand senast inom 18 månader skicka detta till 
stipendie@polytekniska.se.
Som stipendiat ska man vara beredd på att vid ett av NPF:s medlemsmöten eller styrelsemöten hålla en presentation av projektet/examensarbetet som man erhållit bidrag för.

Stipendiets storlek

Den årliga stipendiesumman är cirka 85 000 kronor. Stipendiesumman delas normalt mellan flera sökande.

LFV:s stipendium

Vem kan söka?

Stipendiet ska tilldelas ambitiösa och talangfulla studenter och doktorander vid LiU campus Norrköping. Även personer som under året avslutat sina studier kan komma ifråga. Stipendiet ges som stöd till examens- och kvalificerade uppsatsarbeten, studieresor eller forskningsprojekt, samtliga med inriktning mot flygtrafik (t ex logistik, miljö, visualisering, analys av data och säkerhet). Projekten kan vara på planeringsstadiet, under utförande, eller avslutade. Med fördel kan de ha internationell inriktning.

Ytterligare kriterier

Den som får stipendiet ska i efterhand genom en skriftlig rapport redogöra för hur stipendiet har använts. Rapporten skicks till LFV; att: Chef LFV Utveckling; Vikboplan 11; 601 79 Norrköping. Stipendiaten ska vara beredd att hålla en presentation av projektet som hen har fått bidrag för.

Stipendiets storlek

Total stipendiesumma är 10 000 kronor som normalt delas mellan flera stipendiater.

Läs gärna mer om tidigare LFV-stipendiater här.

Stig Wadströms stiftelses stipendium

Stipendium som syftar till att uppmärksamma och uppmuntra engagemang som bidrar till en levande och stimulerande campusmiljö i Norrköping och/eller främjar lokalsamhället. 

Stiftelsen vill genom detta stipendium uppmärksamma studenter som gör insatser för att skapa en levande och stimulerande campusmiljö i Norrköping och/eller bidrar till lokalsamhället. Det kan handla om aktiviteter och projekt som inspirerar andra att söka till LiU campus Norrköping, spridning av kunskap eller initiativ, inköp eller installation av något som förbättrar studiemiljön eller gör studietiden för studenterna mer lustfylld. 

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av en individ eller förening som har tydlig koppling till LiU campus Norrköping. 

  

Stipendiet kan ges för redan genomföra insatser, som uppmuntran, eller till planerade insatser för att möjliggöra dem. I det senare fallet behöver i ansökan inkluderas en beskrivning av hur stipendiet skulle användas. 

 

Stipendiet kan sökas i eget namn eller av en förening. Det går även bra att nominera en person eller förening. 

  

Efter ansökningsperioden kommer en beredningsgrupp bestående av representanter för stiftelsen och för LiU samt studentkårerna, ta beslut om vem eller vilka som ska föreslås till stipendiet. Slutgiltigt beslut fattas av gruppen prefekter vid LiU campus Norrköping.

 

Stipendiets storlek

Ett till fyra olika stipendier kan delas ut under året. Totalt belopp som betalas ut är 30 000 kronor. Om adekvata ansökningar saknas kan stiftelsen besluta att hålla inne hela eller delar av beloppet.


Sidansvarig: jenny.eilertsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-19